Prawo karne


W zakresie prawa karnego Kancelaria Prawna Link & Przywóski świadczy profesjonalne usługi doradztwa oraz reprezentacji Klientów w procesie karnym. W szczególności podejmujemy się:

 • obrony we wszystkich rodzajach postępowań karnych i na wszystkich etapach procesu:  postępowanie przygotowawcze (śledztwo / dochodzenie), postępowanie jurysdykcyjne zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, sporządzanie kasacji w sprawach karnych do Sądu Najwyższego oraz reprezentacja na rozprawie kasacyjnej
 • reprezentowania pokrzywdzonego i pomocy w zagwarantowaniu jego praw, np.: sporządzania i składania zawiadomienia o przestępstwie, składania wniosków dowodowych, zaskarżania postanowień prokuratora (o odmowie wszczęcia postępowania, o umorzeniu postępowania), reprezentacji przed sądem
 • reprezentowania przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrony jego praw
 • reprezentowania powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • reprezentowania osób niebędących stronami (np.: reprezentowania osoby zatrzymanej, zaskarżania postanowień i czynności procesowych, takich jak sposobu dokonania przeszukania lub zatrzymania rzeczy)

Zakres usług kancelarii obejmuje:

 • Sprawy dotyczące wypadków drogowych
 • Sprawy dotyczące prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości
 • Sprawy dotyczące naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Sprawy przeciwko wolności seksualnej 
 • Sprawy przeciwko rodzinie
 • Sprawy dotyczące przestępstw przeciwko  mieniu
 • Sprawy dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
 • Sprawy dotyczące oszustw, wyłudzeń bankowych i ubezpieczeniowych
 • Obrony nieletnich

Sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych

W przypadku postawienia przez ograny ścigania zarzutów Klientowi spowodowanie wypadku komunikacyjnego linia obrony sprowadza się do wykazania, czy zachowanie Klienta było wyłączną przyczyną wypadku komunikacyjnego, względnie do analizy, czy Klient wykonał prawidłowy manewr obronny, aby uniknąć kontaktu kolizyjnego z przeszkodą.

Kluczowym dowodem w tego typu postępowaniach jest opinia biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i analizy przestrzenno-ruchowej. W opinii biegłego, która jest podstawą do postawienia zarzutów muszą być precyzyjnie określone parametry dotyczące prędkości wyjściowej, prędkości kolizyjnej, miejsca pierwszego kontaktu kolizyjnego, względnie wytrącenia pojazdu z toru jazdy i pokolizyjnego ułożenia pojazdów. Wyliczenie odrzutu wzdłużnego, czy zakresu pola rozrzutu odłamków, prawidłowe określenia drogi wytracenia prędkości przed kontaktem kolizyjnym umożliwia określenie prędkości wyjściowej i tym samym oceny możliwości uniknięcia zetknięcia z przeszkodą. Kancelaria posiłkuje się w powyższych sprawach prywatnymi ekspertyzami

Sprawy dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych

W powyższych sprawach organy ściągania opierają swoje działania na ustaleniach dokonanych za pośrednictwem urządzeń pomiarowych np.  typu alcosensor IV, czy na podstawie badania retrospektywnego.  Rachunek retrospektywny opiera się na analizie stężeń alkoholu w próbkach pobranych po krytycznym zdarzeniu z uwzględnieniem współczynnika eliminacji godzinowej. Rachunek prospektywny, uwzględnia obok stężenia alkoholu we krwi również inne okoliczności, takie jak: czas i ilość wypitego alkoholu, masę ciała oraz uzależniony od płci współczynnik rozmieszczenia alkoholu w organizmie.

Sprawy dotyczące naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten jest głównie orzekany w stosunku do sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie karnym może być orzeczony od 1 roku do 10 lat. Przy prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego minimalny okres na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu wynosi 3 lata.

Sprawy przeciwko wolności seksualnej 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Sprawy przeciwko rodzinie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko rodzinie.  Są to tzw. sprawy okołorozwodowe. Często w związkach dochodzi  do przemocy fizycznej, czy psychicznej. W tego typu sprawach organu ścigania stosują często środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania lub zakazu kontaktu. Kancelaria świadczy pomoc prawną w powyższych sprawach.

Sprawy dotyczące przestępstw przeciwko  mieniu

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko mieniu.

Sprawy dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W powyższych sprawach oskarżyciel publiczny bardzo często występuje z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sprawy dotyczące udziału w zorganizowanych grupach przestępczych są bardzo często wielowątkowe. Sąd wymierza karę pozbawienia wolności za dane przestępstwo popełnione związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia  do górnej granicy zwiększonej o połowę

Sprawy dotyczące oszustw, wyłudzeń bankowych i ubezpieczeniowych

Kancelaria świadczy usługi w powyższych sprawach.

Sprawy dotyczące obrony nieletnich

Kancelaria świadczy pomoc prawną nieletnim występującym przez sądem rodzinnych. Coraz częściej zdarza się, że placówki oświatowe, bądź policja składania wniosek do sądu o wszczęcie postępowania w celu ustalenia, czy w sprawie nie doszło w przedmiotowej sprawie do demoralizacji nieletniego , względnie popełnienia przez nieletniego czynów karalnych. Przesłuchanie odbywa się w jednostce Policji w Ogniwie do spraw Nieletnich.

Obrona nieletniego winna być zapoczątkowana już na etapie pierwszego przesłuchani przez Policję. Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do sądu rodzinnego wydziału rodzinnego i nieletnich, który będzie ustalał, czy w sprawie nieletniego doszło do niedostosowania społecznego, względnie popełnienia czynu karalnego.

 

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies