Prawo cywilne


Kancelaria Prawna Link & Przywóski oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego:

 • opracowujemy i opiniujemy umowy prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rzeczowym i prawem zobowiązań
 • świadczymy kompleksowe dochodzenie roszczeń wynikających z umów prawa cywilnego, w szczególności: umów sprzedaży, leasingu, najmu, robót budowlanych, przewozu, dostawy i innych oraz windykujemy należności
 • badamy zgodność umów prawa cywilnego z obowiązującymi przepisami prawa
 • doradzamy pod kątem zmniejszania ryzyka wynikającego z zawieranych umów – zabezpieczamy interesy Klientów
 • zapobiegamy ewentualnym sprawom sądowym wynikającym z niewłaściwie sporządzonych umów cywilnoprawnych
 • dochodzimy odszkodowań wynikających z niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania umów, jak również z tytułu czynów niedozwolonych

Kancelaria Link & Przywóski prowadzi:

 • Sprawy o zapłatę
 • Sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego po ustaniu wspólności ustawowej
 • Sprawy dotyczące eksmisji z lokalu
 • Sprawy dotyczące służebności przesyłu
 • Sprawy dotyczące regresów ubezpieczeniowych
 • Sprawy dotyczące ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika ( actio Pauliana)

Sprawy o zapłatę

Kancelaria świadczy pomoc sprawy w zakresie wszelkich spraw o zapłatę, zarówno wynikających z nie zapłaconych faktur  i wszelkich innych należności pieniężnych.

Sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego po ustaniu wspólności ustawowej

Kancelaria świadczy pomoc sprawy w zakresie spraw o podział majątku dorobkowego. Powyższe sprawy charakteryzują się dużym nakładem pracy zarówno ze strony Klienta jak i pełnomocnika. W powyższych sprawach z uwagi na często występujący spór co do wartości poszczególnych składników majątkowych konieczny jest dowód z opinii biegłych, którzy ustalają wówczas wartość poszczególnych składników majątkowych. Kancelaria udziela pomocy prawnej w przedmiotowych sprawach.

Sprawy dotyczące eksmisji z lokalu

Kancelaria świadczy pomoc sprawy w zakresie spraw o eksmisję zarówno z lokalów mieszkalnych jak i wszelkich innych lokali.

Sprawy dotyczące służebności przesyłu

Kancelaria świadczy pomoc sprawy w zakresie służebności przesyłu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdzie linie energetyczne przebiegają przez działkę właściciela i ograniczają możliwość wykorzystywania w pełni z prawa własności. Kancelaria świadczy usługi w zakresie uzyskiwania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, bądź zawierania umów dzierżawy z dostawcami mediów.

Sprawy dotyczące regresów ubezpieczeniowych

Kancelaria z uwagi na współpracę z jednym z wiodących ubezpieczycieli posiada doświadczenie z zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypłaconych  osobie uprawnionej odszkodowaniu i dochodzenia jego zwrotu od sprawcy szkody.

Sprawy dotyczące ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika ( actio Pauliana)

Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dłużnik zbywa majątek z pokrzywdzeniem wierzyciela. Kancelaria  w ramach swoich usług zapewnia wsparcie prawne w powyższych sprawach zarówno wierzycielom jak i dłużnikom.

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies